يکشنبه ٠١ ارديبهشت ١٣٩٨

 

نوشین مبصر


مسئول حاکمیت بالینی

کارشناس ارشد پرستاری

شرح وظایف:

 

 

 

معاونت آموزشي  

                                         

معاون آموزشي مركز : دكتر صدراله محرابی

 

 Email :

وظايف معاونت آموزشي : 

 

  پيگيري مسائل آموزشي دانشجويان پزشكي و پرستاري 

 

  پيگيري و جذب منابع جهت ارتقا امكانات و تجهيزات آموزشي مانند كتابخانه و اينترنت 

 

 پيگيري شكايات واصله از بهياران از پزشكان و دانشجويان

 

 برنامه ريزي براي پزشكان عمومي شاغل در بيمارستان

 

تمامی حقوق برای بیمارستان شهید بهشتی یاسوج محفوظ می باشد.