يکشنبه ٠١ ارديبهشت ١٣٩٨

تعداد آزمایشاتی که از تاریخ 8/8/1393 از لیست ارسالی ها حذف و در آزمایشگاه شهید بهشتی انجام می گیرد

آزمایشگاه بيمارستان شهيد بهشتي یاسوج

 

تاریخ

اضافه شدن

نام تست

ردیف

تاریخ

اضافه شدن

نام تست

ردیف

8/8/93

Insulin_R

25

8/8/93

Ig E

1

18/8/93

کیفی  CRP

26

8/8/93

F - T4

2

18/8/93

Ggt

27

8/8/93

F – T3

3

18/8/93

Ig M

28

8/8/93

T3up

4

18/8/93

Ig G

29

8/8/93

FSH

5

   

30

8/8/93

LH

6

   

31

8/8/93

Prolactin

7

   

32

8/8/93

Testosteron

8

   

33

8/8/93

17OH

9

   

34

8/8/93

Mono Test

10

   

35

8/8/93

Cortisol

11

   

36

8/8/93

AFP

12

   

37

8/8/93

CMV  IgM

13

   

38

8/8/93

CMV  IgG

14

   

39

8/8/93

PTH

15

   

40

8/8/93

CEA

16

   

41

8/8/93

CH 50

17

   

42

8/8/93

HBe Ab  

18

   

43

8/8/93

HBe Ag

19

   

44

8/8/93

B HCG تیتر

20

   

45

8/8/93

HBS Ag تیتر

21

   

46

8/8/93

Mixing test

22

   

47

8/8/93

HIV   تیتر

23

   

48

8/8/93

HBc Ab

24

                   
                     

 

 

تمامی حقوق برای بیمارستان شهید بهشتی یاسوج محفوظ می باشد.