امین مرعشی                                                                                                           

مسئول منابع انسانی                                                                  

لیسانس مدیریت صنعتی و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

شرح وظایف :

1-وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

2-واحد سازماني: بيمارستان آموزشي درماني شهيد بهشتي ياسوج

3-محل جغرافيايي خدمت: ياسوج

4-عنوان پست / شغل   :   مسئول منابع انساني

1- نظارت بر حسن جريان كليه امور واحدهاي تحت سرپرستي .

2- صدور دستورات لازم به منظور ايجاد هماهنگي بين واحدها .

3- سازماندهي فعاليتهاي مربوط و تقسيم كار ، تعيين وظايف و حدود مسئوليتها و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي .

4- تعيين خط مشي و نظارت بر حسن اجراي آن .

5- صدور دستورالعملهاو ضوابط مربوط .

6- شركت در كميسيونها ، سمينارها ، كميته ها و جلسات مختلف و تهيه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق .

7- انجام مطالعات لازم در موار د ي از قبيل تشكيلات ، روشها ، آموزش ، طبقه بندي مشاغل و تهيه پيشنهادات لازم جهت ارائه به واحد تشكيلات جهت ارائه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور .

8- تهيه مجموعه هدف ، وظايف و پستهاي سازماني كاركنان بيمارستان و پيشنهاد آن به واحد تشكيلات جهت ارائه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور جهت تائيد آن .

9- انجام فعاليتهاي لازم در زمينه پياده كردن مفاد طرح طبقه بندي مشاغل دولت در مورد مستخدمين سازمان متبوع با همكاري واحد كارگزيني .

10- تشريك مساعي با واحدهاي ذيربط در تنظيم آئين نامه ، بخشنامه و .... .

11- برنامه ريزي و تمشيت و سرپرستي امور مختلف واحدهاي تحت سرپرستي

12- اجراي خط مشي تعيين شده و اتخاذ تدابير لازم به منظور حسن انجام هدفهاي مورد نظر

13- پيش بيني احتياجات پرسنلي سازمان متبوع و اقدام در مورد تامين اين احتياجات

14- اتخاذ تدابير لازم به منظور پيشرفت و بهبود امور جاري

15- تهيه گزارشات لازم جهت ارائه مقام مافوق

16- نظارت بر امور در جهت تكميل مشخصات پرسنلي كاركنان

17-نظارت بر اجراي امور ارزشيابي ساليانه كاركنان و تعيين ضرايب افزايش سنواتي آنان جهت صدور حكم حقوقي مربوطه

18- همكاري در امر آموزش ، پژوهش و امور تحقيقاتي در زمينه شغلي

19- نظارت بر امر آموزش كاركنان با همكاري مسئولين مربوطه

20- نظارت بر اجراي طرح تكريم ارباب رجوع و رسيدگي به شكايات بر حسب مورد

21-نظارت بر انجام امور مربوط به تعاون ، بيمه و رفاه كارمندان

22-انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 

 

 

 

 

 

پرسنلی

عمومی

پزشکی

سایت مقام معظم رهبری

شناسنامه آموزشي پرسنل 

سایت ریاست جمهوری

سایت آموزش مجازی دانشگاه
اطلاع رساني استان

سازمان بهداشت جهانی WHO

اتوماسيون اداري

روزنامه هاي ايران

بيمارستانهاي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور

نمايش سابقه بيمه تامين اجتماعي

آموزش نرم افزارهای کاربردی دانشگاه

مترجم چند زبانه آن لاين گوگل

ثبت نام الكترونيكي گهر باران

سامانه حضور و غیاب

پورتال مديريت و سرمايه نيروي انساني رئيس جمهوري

دانشگاههاي علوم پزشكي ايران

سالن  دانشگاه

وبدا -دانشگاه یاسوج

دانشگاههای سراسر دنیا به تفکیک قاره ها و کشورهای مختلف

نظام پیشنهادات

وبدا - وزارت بهداشت

پرتال اطلاعات پژوهشی پزشکی کشور

سايت آموزش پرسنل

دريافت فايل آپديت مخصوص آنتي ويروس سيمانتك و نورتون

راهنمای ارتباطی وزرات بهداشت و درمان

سامانه ملي الكترونيكي سلامت

وزارت بهداشت در روزنامه ها

RSSوزارت بهداشت

سايت خدمات الكترونيكي ايران

دفتر مديريت حاكميت باليني وزارت بهداشت

بانك جامع فيلم سلامت

پورتال شهر یاسوج

سامانه ساوب

سامانه مرجع كدينگ سلامت

وزارت بهداشت

سازمان نظام پزشکي یاسوج

ديکشنري پزشکي

سامانه اداري کارمندان

آموزش همه گاني تغذيه

پایگاه مقالات علمی و پژوهشی دانشگاه

سامانه وام ازدواج

سایت پزشکان بدون مرز