يکشنبه ٠١ ارديبهشت ١٣٩٨

 

امین مرعشی                                                                                                           

مسئول منابع انسانی                                                                  

لیسانس مدیریت صنعتی و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

شرح وظایف :

1-وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

2-واحد سازماني: بيمارستان آموزشي درماني شهيد بهشتي ياسوج

3-محل جغرافيايي خدمت: ياسوج

4-عنوان پست / شغل   :   مسئول منابع انساني

1- نظارت بر حسن جريان كليه امور واحدهاي تحت سرپرستي .

2- صدور دستورات لازم به منظور ايجاد هماهنگي بين واحدها .

3- سازماندهي فعاليتهاي مربوط و تقسيم كار ، تعيين وظايف و حدود مسئوليتها و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي .

4- تعيين خط مشي و نظارت بر حسن اجراي آن .

5- صدور دستورالعملهاو ضوابط مربوط .

6- شركت در كميسيونها ، سمينارها ، كميته ها و جلسات مختلف و تهيه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق .

7- انجام مطالعات لازم در موار د ي از قبيل تشكيلات ، روشها ، آموزش ، طبقه بندي مشاغل و تهيه پيشنهادات لازم جهت ارائه به واحد تشكيلات جهت ارائه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور .

8- تهيه مجموعه هدف ، وظايف و پستهاي سازماني كاركنان بيمارستان و پيشنهاد آن به واحد تشكيلات جهت ارائه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور جهت تائيد آن .

9- انجام فعاليتهاي لازم در زمينه پياده كردن مفاد طرح طبقه بندي مشاغل دولت در مورد مستخدمين سازمان متبوع با همكاري واحد كارگزيني .

10- تشريك مساعي با واحدهاي ذيربط در تنظيم آئين نامه ، بخشنامه و .... .

11- برنامه ريزي و تمشيت و سرپرستي امور مختلف واحدهاي تحت سرپرستي

12- اجراي خط مشي تعيين شده و اتخاذ تدابير لازم به منظور حسن انجام هدفهاي مورد نظر

13- پيش بيني احتياجات پرسنلي سازمان متبوع و اقدام در مورد تامين اين احتياجات

14- اتخاذ تدابير لازم به منظور پيشرفت و بهبود امور جاري

15- تهيه گزارشات لازم جهت ارائه مقام مافوق

16- نظارت بر امور در جهت تكميل مشخصات پرسنلي كاركنان

17-نظارت بر اجراي امور ارزشيابي ساليانه كاركنان و تعيين ضرايب افزايش سنواتي آنان جهت صدور حكم حقوقي مربوطه

18- همكاري در امر آموزش ، پژوهش و امور تحقيقاتي در زمينه شغلي

19- نظارت بر امر آموزش كاركنان با همكاري مسئولين مربوطه

20- نظارت بر اجراي طرح تكريم ارباب رجوع و رسيدگي به شكايات بر حسب مورد

21-نظارت بر انجام امور مربوط به تعاون ، بيمه و رفاه كارمندان

22-انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق برای بیمارستان شهید بهشتی یاسوج محفوظ می باشد.